Th«ng t­

liªn tÞch bé tµi chÝnh - v¨n ho¸ th«ng tin
Sè 32/2000/TTLT/BTC-BVHTT ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2000

H­íng dÉn chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi c¸c c¬ së

ngoµi c«ng lËp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc v¨n ho¸

 

- C¨n cø NghÞ quyÕt sè 90/CP ngµy 21/8/1997 cña ChÝnh phñ vÒ ph­¬ng h­íng vµ chñ tr­¬ng x· héi ho¸ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸;

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 73/1999/N§-CP ngµy 19/8/1999 cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch x· héi ho¸ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng trong lÜnh vùc gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸, thÓ thao;

§Ó thèng nhÊt c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ ngoµi c«ng lËp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc v¨n ho¸; Liªn Bé Tµi chÝnh - Bé V¨n ho¸ Th«ng tin h­íng dÉn chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh nh­ sau:

 

phÇn I- Nh÷ng quy ®Þnh chung

 

1/ C¸c c¬ së ngoµi c«ng lËp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc v¨n ho¸ lµ c¸c ®¬n vÞ ®­îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo chñ tr­¬ng x· héi ho¸ nh»m huy ®éng sù tham gia, ®ãng gãp cña toµn x· héi ph¸t triÓn sù nghiÖp v¨n ho¸.

2/ C¸c c¬ së v¨n ho¸ ngoµi c«ng lËp ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c kh«ng v× môc ®Ých th­¬ng m¹i ho¸, tù trang tr¶i chi phÝ vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nÕu cã chªnh lÖch thu nhiÒu h¬n chi, c¬ së ®­îc chi t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt, trÝch lËp c¸c quü khen th­ëng, phóc lîi nh»m n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng.

3/ C¸c c¬ së v¨n ho¸ ngoµi c«ng lËp ph¶i tæ chøc qu¶n lý tµi chÝnh, h¹ch to¸n kÕ to¸n phï hîp víi tõng lo¹i h×nh theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, chÞu sù kiÓm tra, kiÓm so¸t cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn vµ ®­îc më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng th­¬ng m¹i hoÆc Kho b¹c Nhµ n­íc ®Ó giao dÞch.

4/ C¸c c¬ së ngoµi c«ng lËp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc v¨n ho¸ ®­îc ¸p dông chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi c¸c c¬ së thùc hiÖn x· héi ho¸ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ sè 18/2000/TT-BTC ngµy 1/3/2000 cña Bé Tµi chÝnh “H­íng dÉn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 73/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ ngµy 19/8/1999 vÒ chÕ ®é tµi chÝnh khuyÕn khÝch ®èi víi c¸c c¬ së ngoµi c«ng lËp trong lÜnh vùc gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸, thÓ thao”.

phÇn II- nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ

 

I. Lo¹i h×nh cña c¬ së v¨n ho¸ ngoµi c«ng lËp

 

C¸c c¬ së v¨n ho¸ ngoµi c«ng lËp ®­îc tæ chøc d­íi c¸c h×nh thøc sau ®©y:

- C¬ së ho¹t ®éng nghÖ thuËt

- C¬ së ho¹t ®éng b¶o tån b¶o tµng

- C¬ së ho¹t ®éng th­ viÖn

- C¬ së ho¹t ®éng th«ng tin c¬ së

- C¬ së ho¹t ®éng ®iÖn ¶nh

- C¬ së ho¹t ®éng dÞch vô t­ vÊn vÒ b¶n quyÒn t¸c gi¶

C¸c c¬ së v¨n ho¸ ngoµi c«ng lËp nªu trªn ho¹t ®éng theo ba lo¹i h×nh:

1/ C¬ së v¨n ho¸ b¸n c«ng:

- C¬ së v¨n ho¸ b¸n c«ng ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së liªn kÕt gi÷a c¸c tæ chøc cña nhµ n­íc víi c¸c tæ chøc kh«ng ph¶i cña nhµ n­íc, c¸c c¸ nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong n­íc ®Ó thµnh lËp míi hoÆc chuyÓn toµn bé c¬ së vËt chÊt c«ng lËp ®Ó cïng ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, trang thiÕt bÞ vµ qu¶n lý ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c¬ së theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

- C¬ së v¨n ho¸ c«ng lËp cã bé phËn b¸n c«ng lµ sù liªn kÕt gi÷a c¸c tæ chøc cña nhµ n­íc víi c¸c tæ chøc kh«ng ph¶i cña nhµ n­íc, c¸c c¸ nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong n­íc ®Ó x©y dùng, n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt cña mét bé phËn trong c¬ së c«ng vµ qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña phÇn b¸n c«ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

2/ C¬ së v¨n ho¸ d©n lËp: lµ c¸c c¬ së do tæ chøc ®øng ra thµnh lËp, ®­îc ®Çu t­ b»ng vèn ngoµi ng©n s¸ch nhµ n­íc (vèn cña tæ chøc, tËp thÓ, c¸ nh©n) vµ qu¶n lý ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng theo quy dÞnh cña ph¸p luËt.

3/ C¬ së v¨n ho¸ t­ nh©n: lµ c¸c c¬ së do c¸ nh©n, hé gia ®×nh thµnh lËp vµ qu¶n lý, ®iÒu hµnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

§iÒu kiÖn hå s¬, thñ tôc thµnh lËp c¸c c¬ së v¨n ho¸ ngoµi c«ng lËp theo h­íng dÉn cña Bé V¨n ho¸ Th«ng tin.

 

II. C«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi c¬ së
v¨n ho¸ ngoµi c«ng lËp

 

1/ Nguån kinh phÝ ho¹t ®éng

- Nguån Ng©n s¸ch nhµ n­íc: §èi víi c¸c c¬ së b¸n c«ng, nguån tµi chÝnh nhµ n­íc ®ãng gãp bao gåm:

+ Gi¸ trÞ c¬ së vËt chÊt trang bÞ ban ®Çu vµ ®Çu t­ míi trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng;

+ C¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ n­íc ®­îc ®Ó l¹i

- C¸c kho¶n tµi trî, viÖn trî, ñng hé, quµ tÆng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc;

- Vèn ®ãng gãp cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®Ó ®Çu t­, x©y dùng míi, c¶i t¹o, më réng vµ n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt;

- Vèn vay cña c¸c ng©n hµng, tæ chøc tÝn dông (nÕu cã);

2/ Néi dung thu chi

a- Néi dung thu

- C¸c nguån thu t¹i c¬ së:

+ TiÒn b¸n vÐ;

+ TiÒn cho thuª c¬ së vËt chÊt (nÕu cã);

+ Thu tõ hîp ®ång hîp t¸c, liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c;

+ Thu tõ ho¹t ®éng dÞch vô sù nghiÖp v¨n ho¸ theo gi¸ tho¶ thuËn gi÷a ®¬n vÞ cung cÊp dÞch vô vµ ng­êi thô h­ëng dÞch vô;

+ L·i tiÒn göi ng©n hµng (nÕu cã);

+ Thu vÒ thanh lý tµi s¶n thuéc nguån vèn cña c¬ së;

- C¸c kho¶n thu kh¸c (nÕu cã);

b- Néi dung chi

- Chi tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn th­ëng vµ c¸c kho¶n ®ãng gãp theo chÕ ®é quy ®Þnh nh­ BHXH, BHYT, kinh phÝ c«ng ®oµn cho ng­êi lao ®éng;

- Chi thï lao céng t¸c viªn (nÕu cã);

- Chi tr¶ nhuËn bót, chi ®Çu t­ s¸ng t¸c

- Chi qu¶n lý hµnh chÝnh (c«ng vô phÝ, héi nghÞ phÝ, c«ng t¸c phÝ...);

- Chi ho¹t ®éng nghiÖp vô chuyªn m«n cña tõng lo¹i h×nh sù nghiÖp v¨n ho¸;

- Chi tr¶ tiÒn thuª c¬ së vËt chÊt (nÕu cã);

- Chi mua s¾m vµ söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh, trang thiÕt bÞ phôc vô ho¹t ®éng cña c¬ së;

- Chi tr¶ l·i vèn vay (nÕu cã);

- Chi thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc (nÕu cã);

- Tr¶ l·i vèn gãp;

- TrÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh;

- C¸c kho¶n chi kh¸c;

3/ ChÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh

3.1- §èi víi c¸c c¬ së b¸n c«ng

1- Qu¶n lý vµ sö dông vèn, tµi s¶n:

Qu¸ tr×nh qu¶n lý tµi chÝnh c¸c c¬ së v¨n ho¸ b¸n c«ng theo nguyªn t¾c ph©n biÖt râ rµng, c«ng khai nguån ng©n s¸ch nhµ n­íc ®Çu t­ vµ nguån huy ®éng ngoµi ng©n s¸ch nhµ n­íc.

a) PhÇn vèn gãp cña Nhµ n­íc bao gåm vèn b»ng tiÒn, vËt t­ hµng ho¸, tµi s¶n cè ®Þnh (nhµ, ®Êt, m¸y mãc thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, tµi s¶n kh¸c...) ®­îc nhµ n­íc trang bÞ ban ®Çu vµ ®­îc bµn giao trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. C¸c c¬ së v¨n ho¸ b¸n c«ng tæ chøc kiÓm kª, ®¸nh gi¸ l¹i toµn bé phÇn vèn gãp cña nhµ n­íc göi c¬ quan chñ qu¶n xÐt duyÖt ®Ó göi c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp lµm thñ tôc chuyÓn giao tµi s¶n, tiÒn vèn cña nhµ n­íc sang c¬ së v¨n ho¸ b¸n c«ng. ViÖc kiÓm kª, ®¸nh gi¸ l¹i vµ bµn giao tµi s¶n, vËt t­, tiÒn vèn thùc hiÖn theo ®óng c¸c c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt. Hµng n¨m c¸c c¬ së b¸n c«ng tæ chøc kiÓm kª ®¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ tµi s¶n b¸o c¸o c¬ quan chñ qu¶n vµ c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp, trong ®ã ph©n tÝch râ tµi s¶n bæ sung tõ nguån vèn gãp cña nhµ n­íc ®Ó l¹i cho ®¬n vÞ.

b) Nguån kinh phÝ ®­îc NSNN cÊp ®Ó thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh, môc tiªu, ®Ò tµi, dù ¸n ®­îc qu¶n lý vµ sö dông theo phª duyÖt cña cÊp cã thÈm quyÒn. §Þnh kú hµng quý b¸o c¸o tiÕn ®é thùc hiÖn vµ thu chi kinh phÝ göi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn.

c) Vèn gãp cña c¸c tæ chøc kh«ng ph¶i lµ tæ chøc nhµ n­íc, c¸ nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ; vèn vay ®­îc qu¶n lý sö dông ®óng môc ®Ých theo dù ¸n ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.

d) ViÖc chuyÓn nh­îng, thanh lý, thÕ chÊp, cÇm cè tµi s¶n thuéc nguån vèn cña nhµ n­íc ph¶i ®­îc c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn quyÕt ®Þnh sau khi cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp. Nh÷ng tµi s¶n kh«ng cÇn dïng, tµi s¶n l¹c hËu vÒ kü thuËt c¬ së ®­îc nh­îng b¸n ®Ó thu håi vèn bæ sung nguån tµi chÝnh ho¹t ®éng cho c¬ së. Tr­íc khi b¸n c¬ së ph¶i thµnh lËp héi ®ång ®Þnh gi¸, tæ chøc ®Êu gi¸ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

e) C¬ së b¸n c«ng ®­îc quyÒn chñ ®éng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt trong viÖc chuyÓn nh­îng, thanh lý, thÕ chÊp, cÇm cè tµi s¶n kh«ng thuéc nguån vèn gãp cña Nhµ n­íc.

g) KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc ®Ó l¹i bæ sung cho ®¬n vÞ t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt. Tr­êng hîp ®Æc biÖt, thñ tr­ëng ®¬n vÞ b¸n c«ng cã thÓ quy ®Þnh ¸p dông tû lÖ khÊu hao nhanh phï hîp víi kh¶ n¨ng chi tr¶ cña ng­êi h­ëng dÞch vô.

2- C¸c c¬ së sù nghiÖp v¨n ho¸ b¸n c«ng ®­îc vËn dông chÕ ®é thu chi cña c¸c c¬ së c«ng lËp vµ sù tho¶ thuËn cña ng­êi sö dông dÞch vô v¨n ho¸ víi c¬ së. Hµng n¨m c¬ së v¨n ho¸ b¸n c«ng lËp dù to¸n thu, chi theo nguån h×nh thµnh; sau khi ®­îc Héi ®ång qu¶n trÞ th«ng qua, göi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn ®Ó tæng hîp göi c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp.

3- C¬ së v¨n ho¸ b¸n c«ng ph¶i tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, lËp dù to¸n, chÊp hµnh vµ b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh theo chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh hiÖn hµnh.

4- C¸c c¬ së v¨n ho¸ b¸n c«ng thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm tra, thanh tra tµi chÝnh th­êng xuyªn viÖc sö dông kinh phÝ cña c¬ së; c«ng khai c¸c kho¶n thu, chi vµ tiÒn ph©n phèi thu nhËp cho ng­êi lao ®éng trong c¬ së, t×nh h×nh t¨ng, gi¶m tµi s¶n theo nguån vèn cña nhµ n­íc vµ huy ®éng ngoµi ng©n s¸ch.

5- Thñ tr­ëng lµ chñ tµi kho¶n cña c¬ së vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi ®ång qu¶n trÞ vµ c¬ quan qu¶n lý trùc tiÕp vÒ toµn bé c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n cña c¬ së.

6- KÕt qu¶ tµi chÝnh hµng n¨m cña c¸c c¬ së b¸n c«ng ho¹t ®éng trong lÜnh vùc v¨n ho¸ ®­îc x¸c ®Þnh gi÷a tæng sè thu vµ tæng sè chi cña ®¬n vÞ trong n¨m tµi chÝnh.

Chªnh lÖch thu nhiÒu h¬n chi cña c¸c c¬ së v¨n ho¸ b¸n c«ng do Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh tû lÖ chi cho c¸c néi dung sau:

- Bæ sung nguån vèn ho¹t ®éng cña c¬ së;

- Chi t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt;

- Chi khen th­ëng vµ phóc lîi cho nh÷ng ng­êi lao ®éng trong ®¬n vÞ vµ c¸c ®èi t­îng trùc tiÕp hîp t¸c víi ®¬n vÞ;

- Ph©n phèi thu nhËp tõ nguån vèn gãp cña nhµ n­íc, tËp thÓ vµ c¸ nh©n; §èi víi phÇn l·i vèn gãp cña nhµ n­íc, c¬ së ®­îc ®Ó l¹i ®Çu t­ t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt vµ h¹ch to¸n t¨ng phÇn vèn gãp cña nhµ n­íc.

3.2- §èi víi c¸c c¬ së d©n lËp

C¸c c¬ së v¨n ho¸ d©n lËp vËn dông c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña c¸c c¬ së b¸n c«ng ®Ó tæ chøc qu¶n lý tµi chÝnh cña ®¬n vÞ m×nh.

Hµng n¨m Héi ®ång qu¶n trÞ th«ng qua dù to¸n thu chi vµ quy ®Þnh tû lÖ gi÷a c¸c kho¶n chi th­êng xuyªn vµ chi ®Çu t­; quy ®Þnh tû lÖ c¸c kho¶n chi cho con ng­êi vµ chi ho¹t ®éng; x¸c ®Þnh tû lÖ chi tr¶ l·i cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tham gia gãp vèn theo tû lÖ vèn gãp.

C¬ së v¨n ho¸ d©n lËp thùc hiÖn b¸o c¸o quyÕt to¸n hµng quý, hµng n¨m toµn bé t×nh h×nh thu, chi; t×nh h×nh t¨ng, gi¶m vèn, tµi s¶n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ ph¶i ®­îc Héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt.

3.3- §èi víi c¸c c¬ së t­ nh©n

C¸c c¬ së v¨n ho¸ t­ nh©n chñ ®éng trong viÖc tæ chøc ho¹t ®éng, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ c¸c ho¹t ®éng cña m×nh tr­íc ph¸p luËt.

3.4. Xö lý tµi chÝnh khi c¬ së gi¶i thÓ, ph¸ s¶n

Khi c¬ së v¨n ho¸ ngoµi c«ng lËp tuyªn bè ph¸ s¶n hoÆc gi¶i thÓ, viÖc xö lý tµi chÝnh tiÕn hµnh theo thø tù ­u tiªn sau:

- C¸c kho¶n chi phÝ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt cho viÖc gi¶i quyÕt gi¶i thÓ, ph¸ s¶n cña c¬ së.

- C¸c kho¶n nî l­¬ng, trî cÊp th«i viÖc, b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c¸c quyÒn lîi kh¸c theo tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ vµ hîp ®ång lao ®éng ®· ký kÕt.

- C¸c kho¶n nî thuÕ.

- C¸c kho¶n nî cho c¸c chñ nî trong danh s¸ch chñ nî:

+ NÕu gi¸ trÞ tµi s¶n cßn l¹i cña c¬ së ®ñ thanh to¸n c¸c kho¶n nî cña c¸c chñ nî th× mçi chñ nî ®Òu ®­îc thanh to¸n ®ñ sè nî cña m×nh.

+ NÕu gi¸ trÞ tµi s¶n cßn l¹i cña c¬ së kh«ng ®ñ thanh to¸n c¸c kho¶n nî cña c¸c chñ nî th× mçi chñ nî chØ ®­îc thanh to¸n mét phÇn kho¶n nî cña m×nh theo tû lÖ t­¬ng øng.

- NÕu gi¸ trÞ tµi s¶n cßn l¹i cña c¬ së sau khi ®· thanh to¸n ®ñ sè nî cña c¸c chñ nî mµ vÉn cßn thõa th× phÇn thõa nµy thuéc vÒ:

+ Chñ c¬ së nÕu lµ c¬ së t­ nh©n

+ C¸c thµnh viªn cña c¬ së (bao gåm c¶ Ng©n s¸ch nhµ n­íc) nÕu lµ c¬ së b¸n c«ng, c¬ së d©n lËp

 

phÇn III- tæ chøc thùc hiÖn

 

Th«ng t­ nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký.

Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã v­íng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Liªn bé ®Ó xem xÐt, söa ®æi vµ bæ sung cho phï hîp.

Tên văn bản : Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hoá
Loại văn bản : Thông tư liên tịch
Số hiệu : 32/2000/TTLT-BTC-BVHTT
Ngày ban hành : 26/04/2000
Cơ quan ban hành : Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá-Thông tin,
Người ký : Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Trung Kiên,
Ngày hiệu lực : 11/05/2000
Văn bản liên quan : 0    Đóng