ChØ thÞ

cña Thñ t­íng ChÝnh phñ Sè 09/2000/CT-TTg
ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2000 VÒ viÖc tiÕn hµnh kiÓm tra

ho¹t ®éng dÞch vô v¨n ho¸ vµ kinh doanh v¨n ho¸ phÈm

 

T×nh h×nh qu¶n lý ho¹t ®éng dÞch vô v¨n ho¸ vµ kinh doanh v¨n ho¸ phÈm trªn thÞ tr­êng n­íc ta hiÖn nay cã nhiÒu biÓu hiÖn bÞ bu«ng láng, viÖc thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 1995 thiÕu kiªn quyÕt, ch­a triÖt ®Ó vµ kh«ng th­êng xuyªn; ®Ó tiÕp tôc chÊn chØnh qu¶n lý nhµ n­íc trong lÜnh vùc nµy, gãp phÇn triÓn khai thùc hiÖn tèt phong trµo "Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸", Thñ t­íng ChÝnh phñ chØ thÞ:

1. Giao Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin chñ tr×, phèi hîp víi Bé C«ng an, Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi, Bé Th­¬ng m¹i, Bé Tµi chÝnh, Tæng côc Du lÞch vµ c¸c Bé, ngµnh liªn quan cïng víi Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng, tiÕn hµnh ®ît kiÓm tra, chØnh ®èn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô v¨n ho¸ vµ kinh doanh v¨n ho¸ phÈm trªn ph¹m vi c¶ n­íc; ®ång thêi ph¸t hiÖn, truy quÐt, ng¨n chÆn vµ triÖt ph¸ c¸c tÖ n¹n x· héi trong lÜnh vùc nµy.

Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra cÇn kiªn quyÕt xö lý c¸c c¸ nh©n, tæ chøc cã c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt trong ho¹t ®éng dÞch vô v¨n ho¸ vµ kinh doanh v¨n ho¸ phÈm.

Rµ so¸t l¹i hÖ thèng tæ chøc, chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ qu¶n lý nhµ n­íc, hÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ ho¹t ®éng dÞch vô v¨n ho¸ vµ kinh doanh v¨n ho¸ phÈm ®Ó kiÕn nghÞ víi Thñ t­íng ChÝnh phñ viÖc söa ®æi, bæ sung hoÆc huû bá c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh«ng cßn phï hîp.

§Ò xuÊt víi Thñ t­íng ChÝnh phñ c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp cÇn thùc hiÖn ®Ó ng¨n chÆn c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vµ c¸c tÖ n¹n x· héi.

2. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c c¬ quan chøc n¨ng liªn quan cña ®Þa ph­¬ng tiÕn hµnh kiÓm tra, chØnh ®èn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô v¨n ho¸, kinh doanh v¨n ho¸ phÈm t¹i ®Þa ph­¬ng m×nh.

3. Bé tr­ëng Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc tæng kÕt, ®¸nh gi¸ ®ît kiÓm tra nµy vµ b¸o c¸o Thñ t­íng ChÝnh phñ tr­íc ngµy 30 th¸ng 7 n¨m 2000.

Tên văn bản : Chỉ thị về việc tiến hành kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hoá và kinh doanh văn hoá phẩm
Loại văn bản : Chỉ thị
Số hiệu : 09/2000/CT-TTg
Ngày ban hành : 20/04/2000
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ,
Người ký : Phạm Gia Khiêm,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng