QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 235/1999QĐ-TTG
NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG PHONG TRÀO "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ"

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII số 1109/CP-VX, ngày 17 tháng 9 năm 1998 về "Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc";

Căn cứ ý kiến của Thường vụ Bộ Chính trị tại công văn số 2878/CV-VPTW ngày 15 tháng 9 năm 1999;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" nhằm đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục thực hiện nhiệm vụ văn hoá trong thời kỳ mới, giáo dục chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã hội gắn liền với phong trào thi đua yêu nước và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Ban Chỉ đạo gồm các thành viên sau:

1. Trưởng ban : Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin.

2. Phó Trưởng ban : Tổng thư ký ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các ủy viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan :

3. Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương,

4. Ban Dân vận Trung ương,

5. Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước,

6. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam,

7. Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam,

8. Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam,

9. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,

10. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

11. Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam,

12. Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia,

13. Bộ Quốc phòng,

14. Bộ Giáo dục và Đào tạo,

15. Bộ Công an,

16. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

17. Ủy ban Dân tộc và Miền núi,

18. Ủy ban Thể dục Thể thao,

19. Đài Truyền hình Việt Nam,

20. Đài Tiếng nói Việt Nam.

 

Điều 2. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Văn hoá - Thông tin.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được dự toán trong Ngân sách của Bộ Văn hoá - Thông tin.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày ký ban hành.

 

Điều 4. Các đồng chí, các cơ quan có tên tại Điều 1, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tên văn bản : Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 235/1999/QĐ-TTg
Ngày ban hành : 23/12/1999
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ,
Người ký : Phan Văn Khải,
Ngày hiệu lực : 23/12/1999
Văn bản liên quan : 0    Đóng