NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH, NHIỆM VỤ VÀ

KẾ HOẠCH 3 NĂM (1958 - 1960) PHÁT TRIỂN

VÀ CẢI TẠO KINH TẾ, PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ

QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

HỌP KHOÁ THỨ IX,

 

Sau khi nghe và thảo luận các bản báo cáo của Chính phủ về tình hình, nhiệm vụ và kế hoạch 3 năm (1958 - 1960) phát triển và cải tạo kinh tế, phát triển văn hoá,

Sau khi nghe Tiểu Ban của Quốc hội nghiên cứu các báo cáo nói trên thuyết trình và nghe các đại biểu Quốc hội đọc tham luận,

QUYẾT NGHỊ:

 

1) Quốc hội hoàn toàn nhất trí với nhận định của Chính phủ về tình hình và nhiệm vụ:

Trên cơ sở những thắng lợi của cải cách ruộng đất và khôi phục kinh tế, ở miền Bắc nước ta hiện đang có một chuyển biến cách mạng mới, một phong trào rộng rãi của các tầng lớp nhân dân thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, có nhân tố và có xu thế đi lên chủ nghĩa xã hội, cần phải hết sức phát huy đà tiến bộ mới ấy, đẩy mạnh cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, trọng tâm trước mắt là đẩy mạnh cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần kinh tế cá thể của nông dân, thợ thủ công và cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần kinh tế tư bản tư doanh, đồng thời ra sức phát triển và củng cố thành phần kinh tế quốc doanh là lực lượng lãnh đạo toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

2) Quốc hội thông qua kế hoạch 3 năm (1958-1960) do Chính phủ đã trình bày. Cần phải đưa công cuộc phát triển và cải tạo kinh tế, phát triển văn hoá tiến lên theo một tốc độ nhanh và mạnh; căn bản hoàn thành cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần kinh tế cá thể và thành phần kinh tế tư bản tư doanh trong thời gian từ 2 đến 3 năm tới, đồng thời ra sức mở mang xây dựng cơ bản, phát triển lực lựơng của thành phần kinh tế quốc doanh. Cần phải đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, đồng thời ra sức phát triển công nghiệp; dựa vào sản xuất phát triển mà nâng cao thêm một bước đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân, và tăng cường củng cố quốc phòng. Những chỉ tiêu của kế hoạch 3 năm là tích cực và vững chắc, thể hiện đúng các yêu cầu nói trên. Chính phủ cần phải hết sức tăng cường việc lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch.

3) Kế hoạch 3 năm phát triển và cải tạo kinh tế, phát triển văn hoá là cương lĩnh hành động cụ thể của toàn dân ta trong những năm sắp tới để ra sức đoàn kết phấn đấu đưa miền Bắc tiến thêm một bước trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

Quốc hội kêu gọi các tầng lớp nhân dân, toàn thể cán bộ nhân viên và quân đội hãy ra sức nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa, hăng hái chấp hành đúng đường lối chính sách của Đảng và chính phủ, phát huy truyền thống đấu tranh anh dũng và bền bỉ, nâng cao cảnh giác, đề cao tinh thần tự lực cánh sinh, cần kiệm xây dựng nước nhà, phấn khởi thi đua yêu nước, lao động cần cù, phấn đấu gian khổ để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Quốc hội kêu gọi đồng bào miền Nam hãy ra sức đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai của chúng, đòi thực hiện các quyền tự do dân chủ, đòi cải thiện đời sống cùng nhân dân toàn quốc đấu tranh giành thống nhất nước nhà.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 14 tháng 12 năm 1958.

 

 

Tên văn bản : Nghị quyết về tình hình nhiệm vụ và kế hoạch 3 năm (1958-1960) phát triển và cải tạo kinh tế, phát triển văn hoá
Loại văn bản : Nghị quyết
Số hiệu : Không số
Ngày ban hành : 14/12/1958
Cơ quan ban hành : Quốc hội,
Người ký : Hoàng Văn Hoan,
Ngày hiệu lực :
Ngày hết hiệu lực : 30/04/1975
Văn bản liên quan : 0    Đóng